Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 16/04/2024 (GMT+7)
100%

Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO

Thời gian làm việc mùa Hè


Thực hiện Điều 105 của Bộ Luật Lao động năm 2019 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp thông báo thời làm việc mùa hè như sau:

- Thời gian: Từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024.

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp thông báo để toàn thể các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã được biết để tiện giao dịch trong công tác hành chính.

Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 16/04/2024 (GMT+7)
100%

Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO

Thời gian làm việc mùa Hè


Thực hiện Điều 105 của Bộ Luật Lao động năm 2019 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp thông báo thời làm việc mùa hè như sau:

- Thời gian: Từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024.

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp thông báo để toàn thể các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã được biết để tiện giao dịch trong công tác hành chính.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT