Báo cáo

Đăng lúc: 27/12/2023 (GMT+7)
100%

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Thiệu Hợp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thực hiện Quyết định số25/2021/QĐ-TTgngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;Thực hiện Thông tư số: 09/2021/TT-BTP, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số số25/2021/QĐ-TTgngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thực hiện Công văn số: 4776/UBND-TP, ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Thiệu Hoá về việc nộp hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 như sau.

I.Khát quát về đặc điểm tình hình địa phương.

- Xã Thiệu Hợp là xã thuộc vùng chiêm chũng của huyện Thiệu Hóa, ngành nghề cơ bản làm nông nghiệp là chính, có tổng diện tích tự nhiên 707,06 ha trong đó diện tích đất canh tác là 351 ha, toàn xã có 7.452 nhân khẩu và 1.808 hộ.

Thiệu Hợp nằm dọc theo tuyến đê sông Chu, sông Mã, sông Mậu Khê. Vị trí của xã nằm ở phía Đông bắc của Thiệu Hóa, theo đường chim bay xã cách trung tâm huyện 9 km với diện tích 7,07 km2 . Phía đông giáp xã Thiệu Thịnh, phía tây giáp xã Thiệu Duy, Phía nam giáp với sông Chu, sông Mã và phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa và xã Thiệu Tân, phía bắc giáp Xã Thiệu Duy và Xã Thiệu Giang.

- Trong những năm qua cùng với sự phát triển chung của cả nước , kinh tế, đời sống văn hóa xã hội, tinh thần của nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt

Xã Thiệu Hợp có 01 Đảng bộ với Đảng số 310 Đảng viên liên tục trong nhiều nhiệm kỳ và các năm đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”,. Là lực lượng lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng ở
địa phương.

Toàn xã có 6 thôn ở 6 làng. Nhân dân trong xã luôn luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống với phong trào “sống tốt đời đẹp đạo” có 03 trường học gồm trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS, có 1 trạm y tế, 01 đơn vị kinh tế là doanh nghiệp HTX dịch vụ nông nghiệp,

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị: Năm 2023 kinh tế- xã hội không ngừng phát triển, hạ tầng cơ sở được đầu tư đáp ứng cho việc phát triển kinh tế xã hội và dân sinh, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Ngay từ đầu năm căn cứ vào Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của Huyện, UBND xã đã ban hành số 93/KH- UBND ngày 15/02/2023 để triển khai thực hiện.

- Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các tuyên truyền viên của xã đã tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội dung tuyên truyền, các tài liệu pháp luật như: Tuyên truyền các Luật mới được Quốc hội thông qua năm 2022 và năm 2023 (như: Luật nghĩa vụ quân sự, luật Đất đai, Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn…

- Tuyên truyền một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em, các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc ổn định dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật.

- Tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến, ngày pháp luật Việt Nam (09/11), thủ tục hành chính mức độ 3, 4…

- Các đoàn thể xã đã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện công tác tuyên truyền một cách đồng bộ, khá đa dạng, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: tuyên truyền qua các cuộc hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thôn ; thực hiện thường xuyên Chuyên mục “Pháp luật và chính sách” được 2 kỳ phát sóng/Tuần;

Ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, UBND xã còn phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp tuyên truyền pháp luật lồng ghép với lớp triển khai khoa học kỹ thuật cho nhân dân hoặc nội dung sinh hoạt của chi hội ở 6 thôn. Công tác thực hiện hương ước tại xã có tổng số 6 thôn, Hương ước đều có những nội dung quy định mỗi hộ gia đình phải thực hiện những vấn đề về xã hội, tập quán xử sự mang ý nghĩa đạo lý tốt đẹp của mỗi con người, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng năng suất sản xuất, bài trừ các tai tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn trật tự an ninh thôn, xóm, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu,…

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 29/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 13,5/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 19/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 97/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi

- Trong năm 2023 cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để ghi nhận, bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

- Khắc phục vướng mắc, bất cập từ thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Nhà nước trong công tác này, đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, từng bước hình thành ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật bảo đảm quyền thông tin pháp luật, quyền tiếp cận pháp luật và sử dụng pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, thúc đẩy sự hình thành, phát triển mạng lưới hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong tiếp cận pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp.

2. Khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

Một số tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có nội hàm chưa rõ ràng, chung chung, đã dẫn tới cách hiểu, cách vận dụng chưa thống nhất, gây khó khăn trong việc chấm điểm, cũng như đánh giá kết quả.

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Để khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn, trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức khac nhau.

IV. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Kế hoạch thực hiện.

Thứ nhất:Người dân và mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, để từ đó thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ có liên quan; tổ chức thực thi tốt các hoạt động công vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thứ hai:Cấp ủy, Chính quyền và đội ngũ công chức cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, để khi công dân, tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thì hoạt động công vụ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật với chất lượng tốt nhất.

Thứ ba:Bố trí đủ nguồn lực kinh phí, cơ sở vật chất gắn với trách nhiệm xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp.

IV. Đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá xem xét, quyết định công nhận xã Thiệu Hợp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

2. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

3. Văn bản đề nghị công nhận xã Thiệu Hợp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

4. Tài liệu khác có liên quan.

Trên đây là báo cáo Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Thiệu Hợp năm 2023 xin được báo cáo về cơ quan chuyên môn cấp trên làm cơ sở xem xét quyết định xã Thiệu Hợpđạt chuẩn về tiếp cận pháp luật năm 2023.

Nơi nhận:
- UBND Huyện;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Phùng Bá Duy


Báo cáo

Đăng lúc: 27/12/2023 (GMT+7)
100%

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Thiệu Hợp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thực hiện Quyết định số25/2021/QĐ-TTgngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;Thực hiện Thông tư số: 09/2021/TT-BTP, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số số25/2021/QĐ-TTgngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thực hiện Công văn số: 4776/UBND-TP, ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Thiệu Hoá về việc nộp hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 như sau.

I.Khát quát về đặc điểm tình hình địa phương.

- Xã Thiệu Hợp là xã thuộc vùng chiêm chũng của huyện Thiệu Hóa, ngành nghề cơ bản làm nông nghiệp là chính, có tổng diện tích tự nhiên 707,06 ha trong đó diện tích đất canh tác là 351 ha, toàn xã có 7.452 nhân khẩu và 1.808 hộ.

Thiệu Hợp nằm dọc theo tuyến đê sông Chu, sông Mã, sông Mậu Khê. Vị trí của xã nằm ở phía Đông bắc của Thiệu Hóa, theo đường chim bay xã cách trung tâm huyện 9 km với diện tích 7,07 km2 . Phía đông giáp xã Thiệu Thịnh, phía tây giáp xã Thiệu Duy, Phía nam giáp với sông Chu, sông Mã và phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa và xã Thiệu Tân, phía bắc giáp Xã Thiệu Duy và Xã Thiệu Giang.

- Trong những năm qua cùng với sự phát triển chung của cả nước , kinh tế, đời sống văn hóa xã hội, tinh thần của nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt

Xã Thiệu Hợp có 01 Đảng bộ với Đảng số 310 Đảng viên liên tục trong nhiều nhiệm kỳ và các năm đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”,. Là lực lượng lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng ở
địa phương.

Toàn xã có 6 thôn ở 6 làng. Nhân dân trong xã luôn luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống với phong trào “sống tốt đời đẹp đạo” có 03 trường học gồm trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS, có 1 trạm y tế, 01 đơn vị kinh tế là doanh nghiệp HTX dịch vụ nông nghiệp,

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị: Năm 2023 kinh tế- xã hội không ngừng phát triển, hạ tầng cơ sở được đầu tư đáp ứng cho việc phát triển kinh tế xã hội và dân sinh, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Ngay từ đầu năm căn cứ vào Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của Huyện, UBND xã đã ban hành số 93/KH- UBND ngày 15/02/2023 để triển khai thực hiện.

- Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các tuyên truyền viên của xã đã tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội dung tuyên truyền, các tài liệu pháp luật như: Tuyên truyền các Luật mới được Quốc hội thông qua năm 2022 và năm 2023 (như: Luật nghĩa vụ quân sự, luật Đất đai, Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn…

- Tuyên truyền một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em, các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc ổn định dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật.

- Tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến, ngày pháp luật Việt Nam (09/11), thủ tục hành chính mức độ 3, 4…

- Các đoàn thể xã đã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện công tác tuyên truyền một cách đồng bộ, khá đa dạng, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: tuyên truyền qua các cuộc hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thôn ; thực hiện thường xuyên Chuyên mục “Pháp luật và chính sách” được 2 kỳ phát sóng/Tuần;

Ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, UBND xã còn phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp tuyên truyền pháp luật lồng ghép với lớp triển khai khoa học kỹ thuật cho nhân dân hoặc nội dung sinh hoạt của chi hội ở 6 thôn. Công tác thực hiện hương ước tại xã có tổng số 6 thôn, Hương ước đều có những nội dung quy định mỗi hộ gia đình phải thực hiện những vấn đề về xã hội, tập quán xử sự mang ý nghĩa đạo lý tốt đẹp của mỗi con người, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng năng suất sản xuất, bài trừ các tai tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn trật tự an ninh thôn, xóm, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu,…

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 29/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 13,5/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 19/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 97/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi

- Trong năm 2023 cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để ghi nhận, bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

- Khắc phục vướng mắc, bất cập từ thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Nhà nước trong công tác này, đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, từng bước hình thành ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật bảo đảm quyền thông tin pháp luật, quyền tiếp cận pháp luật và sử dụng pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, thúc đẩy sự hình thành, phát triển mạng lưới hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong tiếp cận pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp.

2. Khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

Một số tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có nội hàm chưa rõ ràng, chung chung, đã dẫn tới cách hiểu, cách vận dụng chưa thống nhất, gây khó khăn trong việc chấm điểm, cũng như đánh giá kết quả.

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Để khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn, trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức khac nhau.

IV. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Kế hoạch thực hiện.

Thứ nhất:Người dân và mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, để từ đó thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ có liên quan; tổ chức thực thi tốt các hoạt động công vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thứ hai:Cấp ủy, Chính quyền và đội ngũ công chức cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, để khi công dân, tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thì hoạt động công vụ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật với chất lượng tốt nhất.

Thứ ba:Bố trí đủ nguồn lực kinh phí, cơ sở vật chất gắn với trách nhiệm xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp.

IV. Đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá xem xét, quyết định công nhận xã Thiệu Hợp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

2. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

3. Văn bản đề nghị công nhận xã Thiệu Hợp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

4. Tài liệu khác có liên quan.

Trên đây là báo cáo Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Thiệu Hợp năm 2023 xin được báo cáo về cơ quan chuyên môn cấp trên làm cơ sở xem xét quyết định xã Thiệu Hợpđạt chuẩn về tiếp cận pháp luật năm 2023.

Nơi nhận:
- UBND Huyện;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Phùng Bá Duy


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT