/ Năm 2018, trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 5500 và mở nhiều ngành mới để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đăng lúc: 27/06/2018 (GMT+7)
100%

Năm 2018, trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 5500 và mở nhiều ngành mới để đáp ứng nhu cầu xã hội.

UBND HUYỆN THIỆU HÓA

UBND XÃ THIỆU HỢP

Số: /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hợp, ngày tháng 6 năm 2018

(Đây là Đề cương yêu cầu Báo cáo)

BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Thực hiện Kế hoạch số 103 /KH-UBND ngày 14 / 5 /2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Thiệu Hợp báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được áp dụng tại cơ quan với các nội dung sau:

1. Kiểm tra, đánh giá:

1.1. Kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí:

TT

Tiêu chí

Thực trạng (có: +;

Không: -)

Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)

Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả

Điểm

Ghi chú

Chuẩn mực đánh giá

Mức độ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO

*1.1

Thành lập ban chỉ đạo ISO

+

Quyết định thành lập

- Chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động của HTQL chất lượng.

-Không hoạt động →chưa đáp ứng

- Duy trì→đáp ứng

-Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc →tốt

*

1.2

Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi nhân sự

+

Quyết đinh kiện toàn

*1.3

Chính sách chất lượng

- Ngày tháng ban hành

- Nơi niêm yết

- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan →chưa đáp ứng

- Phù hợp và được soát xét định kỳ→đáp ứng

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan phát triển → tốt

*

*1.4

Mục tiêu chất lượng của cơ quan

- Ngày tháng ban hành

- Nơi niêm yết

- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan → chưa đáp ứng

- Phù hợp và được đánh giá kết quả định kỳ → đáp ứng

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ → tốt

*

1.5

Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận

Số phòng đã thiết lập/tổng số (có danh sách kèm theo)

- Còn có phòng chưa thiết lập hoặc 50% số phòng có mục tiêu chất lượng không phù hợp với chức năng nhiệm vụ → chưa đáp ứng

- 100% số phòng đã thiết lập và được đánh giá kết quả định kỳ → đáp ứng

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ → tốt

2 Kiểm soát tài liệu, hồ sơ

2.1

Ban hành hệ thống tài liệu

-Danh mục tài liệu nội bộ HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu

- Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài QTQLCL theo biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu (Bản cứng hoặc địa chỉ/đường dẫn lưu rên mạng, máy tính)

- Chưa đầy đủ các tài liệu bắt buộc hoặc có tài liệu được ban hành không đúng quy trình → chưa đáp ứng

- Có đầy đủ các tài liệu bắt buộc và tài liệu được ban hành đúng quy trình → đáp ứng

- Hệ thống tài liệu phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan (rõ ràng, ngắn gọn, khoa học, gắn kết với công việc thực tế và có hiệu quả cho sử dụng) → tốt

2.2

Phân phối và sử dụng

Danh sách phân phối tài liệu theo Biểu mẫu quy định của Quy trình kiểm sóat tài liệu

-Chưa phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận → chưa đáp ứng

- Đã phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận →đáp ứng

- Việc phân phối đầy đủ kịp thời →tốt

2.3

Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu

Như mục 2.1

-Tài liệu mới không được cập nhật, tài liệu lỗi thời chưa được loại bỏ → chưa đáp ứng

- Tài liệu mới luôn được cập nhật, tài liệu lỗi thời được loại bỏ → đáp ứng

- Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công việc chuyên môn → tốt

2.4

Kiểm soát hồ sơ

Danh mục hồ sơ theo Biểu mẫu tại quy định kiểm soát hồ sơ

Chưa thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng → chưa đáp ứng

- Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng → đáp ứng

- Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng, lưu hồ sơ theo quy định, dễ tìm, dễ sử dụng → tốt

3

Nguồn lực: Phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực

- Bản mô tả công việc/bản phân công tách nhiệm quyền hạn

- Có phòng, bộ phận chưa thiết lập Bản phân công trách nhiệm quyền hạn → chưa đáp ứng

- 100% phòng, bộ phận thiết lập bản phân công trách nhiệm quyền hạn → đáp ứng

- Cơ bản các nhiệm vụ được triển khai theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn → tốt

4

Giải quyết công việc liên quan Thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân

4.1

Có quy trình ISO

Danh mục các TTHC được xây dựng theo quy trình ISO (thể hiện trong phạm vi áp dụng của Sổ tay chất lượng hoặc lập Bản danh mục riêng có viện dẫn đến mã số quy trình ISO)

-Còn có TTHC chưa được nhận diện bởi quy trình theo HTQLCL ISO → chưa đáp ứng

- Các TTHC được nhận diện bởi quy trình theo HTQLCL ISO → đáp ứng

- Các TTHC thường xuyên giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đã được xây dựng chi tiết theo quy trình ISO → tốt

4.2

Tuân thủ quy trình

01 bộ biểu mẫu đã áp dụng theo quy định tại QĐ số 09/2015/QĐ-TTg (mẫu số 01-04)

- Các bước công việc không được thực hiện theo quy trình, chưa thiết lập các Mẫu số 01-04 tại QĐ số 09/2015/QĐ-TTg →chưa đáp ứng

- Các bước công việc được thực hiện theo quy trình và đã thiết lập các Mẫu sô 01-04 tại QĐ số09/2015/QĐ/TTg → đáp ứng

- Kiểm soát quá trình theo Mẫu số 04 tại QĐ số 09/2015/QĐ-TTg được tuân thủ và rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC đạt trên 90% hồ sơ đúng và xong trước thời hạn → tốt

5

Cải tiến

*5.1

Đánh giá nội bộ

Báo cáo đánh giá nội bộ (nếu đã tổ chức đánh giá)/kế hoạch đánh giá năm 2018 và báo cáo năm 2017 (nếu chưa đến kỳ đánh giá-trong vòng 12 tháng)

- Còn có các phòng, bộ phận chưa được đánh giá và hoạt động đánh giá chưa tuân thủ đúng quy trình → chưa đáp ứng

- Toàn bộ các phòng, bộ phận được đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình → đáp ứng

- Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → tốt

*

Gửi kèm hồ sơ

*5.2

Xem xét của lãnh đạo

Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL năm 2018 hoặc biên bản năm 2017 nếu chưa đến kỳ họp (trong vòng 12 tháng)

- Nội dung xem xét chưa đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn →chưa đáp ứng

- Nội dung xem xét đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → đáp ứng

- Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → tốt

*

Gửi kèm hồ sơ

5.3

Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp (nếu có)

Các báo cáo hành động khắc phục

- Hành động khắc phục chưa giải quyết được nguyên nhân → chưa đáp ứng

- Hành động khắc phục giải quyết được nguyên nhân → đáp ứng

- Hành động khắc phục đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → tốt

Gửi kèm hồ sơ

*5.4

Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại

- Quyết định công bố

- Quyết định công bố lại

- Thực hiện công bố, công bố lại đúng trình tự theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg → đáp ứng

- Công bố lại đúng trình tự theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg và kịp thời khi có thay đổi về phạm vi áp dụng → tốt

*

Gửi kèm hồ sơ Công bố lại

*5.5

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm trước

Văn bản báo cáo

- Không đúng đề cương → chưa đáp ứng

- Đúng theo đề cương → đáp ứng

- Đúng theo đề cương đúng yêu cầu về thời gian, có báo cáo hành động khắc phục (nếu có của đoàn kiểm tra) → tốt

*

Tổng điểm (1+2+3+4+5)

2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai áp dụng HTQLCL:

3. Đề xuất, kiến nghị:

Nơi nhận:

- Sở KHCN;

- Lưu: VT, VPUBND,

CHỦ TỊCH

Lê Hồng Lan

/ Năm 2018, trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 5500 và mở nhiều ngành mới để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đăng lúc: 27/06/2018 (GMT+7)
100%

Năm 2018, trường ĐH Kinh tế quốc dân dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 5500 và mở nhiều ngành mới để đáp ứng nhu cầu xã hội.

UBND HUYỆN THIỆU HÓA

UBND XÃ THIỆU HỢP

Số: /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hợp, ngày tháng 6 năm 2018

(Đây là Đề cương yêu cầu Báo cáo)

BÁO CÁO

Tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Thực hiện Kế hoạch số 103 /KH-UBND ngày 14 / 5 /2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Thiệu Hợp báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được áp dụng tại cơ quan với các nội dung sau:

1. Kiểm tra, đánh giá:

1.1. Kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí:

TT

Tiêu chí

Thực trạng (có: +;

Không: -)

Hồ sơ chứng minh (số, tên, ngày tháng ra văn bản)

Đánh giá mức độ hiệu lực, hiệu quả

Điểm

Ghi chú

Chuẩn mực đánh giá

Mức độ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Hoạt động lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO

*1.1

Thành lập ban chỉ đạo ISO

+

Quyết định thành lập

- Chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động của HTQL chất lượng.

-Không hoạt động →chưa đáp ứng

- Duy trì→đáp ứng

-Tạo sự chuyển biến trong quản lý chất lượng công việc →tốt

*

1.2

Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO khi có sự thay đổi nhân sự

+

Quyết đinh kiện toàn

*1.3

Chính sách chất lượng

- Ngày tháng ban hành

- Nơi niêm yết

- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan →chưa đáp ứng

- Phù hợp và được soát xét định kỳ→đáp ứng

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan phát triển → tốt

*

*1.4

Mục tiêu chất lượng của cơ quan

- Ngày tháng ban hành

- Nơi niêm yết

- Không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan → chưa đáp ứng

- Phù hợp và được đánh giá kết quả định kỳ → đáp ứng

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ → tốt

*

1.5

Mục tiêu chất lượng của các phòng, bộ phận

Số phòng đã thiết lập/tổng số (có danh sách kèm theo)

- Còn có phòng chưa thiết lập hoặc 50% số phòng có mục tiêu chất lượng không phù hợp với chức năng nhiệm vụ → chưa đáp ứng

- 100% số phòng đã thiết lập và được đánh giá kết quả định kỳ → đáp ứng

- Tạo mục tiêu phấn đấu cho hoạt động của bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ → tốt

2 Kiểm soát tài liệu, hồ sơ

2.1

Ban hành hệ thống tài liệu

-Danh mục tài liệu nội bộ HTQLCL theo Biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu

- Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài QTQLCL theo biểu mẫu của quy trình kiểm soát tài liệu (Bản cứng hoặc địa chỉ/đường dẫn lưu rên mạng, máy tính)

- Chưa đầy đủ các tài liệu bắt buộc hoặc có tài liệu được ban hành không đúng quy trình → chưa đáp ứng

- Có đầy đủ các tài liệu bắt buộc và tài liệu được ban hành đúng quy trình → đáp ứng

- Hệ thống tài liệu phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan (rõ ràng, ngắn gọn, khoa học, gắn kết với công việc thực tế và có hiệu quả cho sử dụng) → tốt

2.2

Phân phối và sử dụng

Danh sách phân phối tài liệu theo Biểu mẫu quy định của Quy trình kiểm sóat tài liệu

-Chưa phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận → chưa đáp ứng

- Đã phân phối tài liệu đến toàn bộ các phòng, bộ phận →đáp ứng

- Việc phân phối đầy đủ kịp thời →tốt

2.3

Có kiểm soát hiệu lực của tài liệu

Như mục 2.1

-Tài liệu mới không được cập nhật, tài liệu lỗi thời chưa được loại bỏ → chưa đáp ứng

- Tài liệu mới luôn được cập nhật, tài liệu lỗi thời được loại bỏ → đáp ứng

- Việc kiểm soát đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho công việc chuyên môn → tốt

2.4

Kiểm soát hồ sơ

Danh mục hồ sơ theo Biểu mẫu tại quy định kiểm soát hồ sơ

Chưa thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng → chưa đáp ứng

- Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng → đáp ứng

- Đã thiết lập danh mục hồ sơ chất lượng, lưu hồ sơ theo quy định, dễ tìm, dễ sử dụng → tốt

3

Nguồn lực: Phân công trách nhiệm, quyền hạn và yêu cầu năng lực

- Bản mô tả công việc/bản phân công tách nhiệm quyền hạn

- Có phòng, bộ phận chưa thiết lập Bản phân công trách nhiệm quyền hạn → chưa đáp ứng

- 100% phòng, bộ phận thiết lập bản phân công trách nhiệm quyền hạn → đáp ứng

- Cơ bản các nhiệm vụ được triển khai theo quy định về trách nhiệm và quyền hạn → tốt

4

Giải quyết công việc liên quan Thủ tục hành chính (TTHC) – Công dân

4.1

Có quy trình ISO

Danh mục các TTHC được xây dựng theo quy trình ISO (thể hiện trong phạm vi áp dụng của Sổ tay chất lượng hoặc lập Bản danh mục riêng có viện dẫn đến mã số quy trình ISO)

-Còn có TTHC chưa được nhận diện bởi quy trình theo HTQLCL ISO → chưa đáp ứng

- Các TTHC được nhận diện bởi quy trình theo HTQLCL ISO → đáp ứng

- Các TTHC thường xuyên giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đã được xây dựng chi tiết theo quy trình ISO → tốt

4.2

Tuân thủ quy trình

01 bộ biểu mẫu đã áp dụng theo quy định tại QĐ số 09/2015/QĐ-TTg (mẫu số 01-04)

- Các bước công việc không được thực hiện theo quy trình, chưa thiết lập các Mẫu số 01-04 tại QĐ số 09/2015/QĐ-TTg →chưa đáp ứng

- Các bước công việc được thực hiện theo quy trình và đã thiết lập các Mẫu sô 01-04 tại QĐ số09/2015/QĐ/TTg → đáp ứng

- Kiểm soát quá trình theo Mẫu số 04 tại QĐ số 09/2015/QĐ-TTg được tuân thủ và rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC đạt trên 90% hồ sơ đúng và xong trước thời hạn → tốt

5

Cải tiến

*5.1

Đánh giá nội bộ

Báo cáo đánh giá nội bộ (nếu đã tổ chức đánh giá)/kế hoạch đánh giá năm 2018 và báo cáo năm 2017 (nếu chưa đến kỳ đánh giá-trong vòng 12 tháng)

- Còn có các phòng, bộ phận chưa được đánh giá và hoạt động đánh giá chưa tuân thủ đúng quy trình → chưa đáp ứng

- Toàn bộ các phòng, bộ phận được đánh giá và hoạt động đánh giá tuân thủ đúng quy trình → đáp ứng

- Việc đánh giá đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → tốt

*

Gửi kèm hồ sơ

*5.2

Xem xét của lãnh đạo

Biên bản họp có nội dung xem xét của lãnh đạo về HTQLCL năm 2018 hoặc biên bản năm 2017 nếu chưa đến kỳ họp (trong vòng 12 tháng)

- Nội dung xem xét chưa đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn →chưa đáp ứng

- Nội dung xem xét đầy đủ các yếu tố đầu vào theo yêu cầu của tiêu chuẩn → đáp ứng

- Việc xem xét đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → tốt

*

Gửi kèm hồ sơ

5.3

Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp (nếu có)

Các báo cáo hành động khắc phục

- Hành động khắc phục chưa giải quyết được nguyên nhân → chưa đáp ứng

- Hành động khắc phục giải quyết được nguyên nhân → đáp ứng

- Hành động khắc phục đã cải tiến hệ thống và mang lại hiệu quả → tốt

Gửi kèm hồ sơ

*5.4

Công bố sự phù hợp HTQLCL; Sửa đổi bổ sung quy trình ISO và công bố lại

- Quyết định công bố

- Quyết định công bố lại

- Thực hiện công bố, công bố lại đúng trình tự theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg → đáp ứng

- Công bố lại đúng trình tự theo QĐ số 19/2014/QĐ-TTg và kịp thời khi có thay đổi về phạm vi áp dụng → tốt

*

Gửi kèm hồ sơ Công bố lại

*5.5

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá năm trước

Văn bản báo cáo

- Không đúng đề cương → chưa đáp ứng

- Đúng theo đề cương → đáp ứng

- Đúng theo đề cương đúng yêu cầu về thời gian, có báo cáo hành động khắc phục (nếu có của đoàn kiểm tra) → tốt

*

Tổng điểm (1+2+3+4+5)

2. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai áp dụng HTQLCL:

3. Đề xuất, kiến nghị:

Nơi nhận:

- Sở KHCN;

- Lưu: VT, VPUBND,

CHỦ TỊCH

Lê Hồng Lan

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT