BÀI TUYÊN TRUYỀN Về Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam

Đăng lúc: 31/10/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 9-11 được chọn là ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử của Pháp luật Việt Nam hiện đại. Ghi nhận vai trò quan trọng của pháp luật trong xây dựng và bảo vệ quyền lợi của công dân, đảm bảo công bằng và thượng tôn pháp luật. Tôn vinh những người đã đóng góp vào việc thiết lập, duy trì hệ thống Pháp luật Việt Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU HỢP Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam


Ngày 9-11 được chọn là ngày Pháp luật nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử của Pháp luật Việt Nam hiện đại. Ghi nhận vai trò quan trọng của pháp luật trong xây dựng và bảo vệ quyền lợi của công dân, đảm bảo công bằng và thượng tôn pháp luật. Tôn vinh những người đã đóng góp vào việc thiết lập, duy trì hệ thống Pháp luật Việt Nam.

Ngày 9 tháng 11 Không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến các thành tựu đã đạt được trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngày 9-11 còn nhấn mạnh vai trò của công dân trong việc tuân thủ, giữ gìn tính chất công bằng của các quy định pháp luật. Đồng thời giúp tăng cường nhận thức về quyền, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng xã hội công bằng, văn minh và tuân thủ pháp luật.

Vì sao 9-11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam?

Nếu như ngày 10-10 hằng năm được lấy là ngày Luật sư Việt Nam do Sắc lệnh 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành vào ngày 10-10-1945. Thì ngày 9-11 được lấy làm ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây chính là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua tại Quốc hội khóa I (ngày 09/11/1946).

9 -11 hằng năm được lấy làm ngày Pháp luật Việt Nam

Mặc dù đến nay đã có 05 bản Hiến pháp và bản Hiến pháp đang có hiệu lực là Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, ý nghĩa của ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên vẫn luôn được trân trọng. Đây cũng chính là lý do Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quyết định chọn 9-11 là ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 là gì?

Vào Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 được tổ chức hằng năm nhằm tạo bước phát triển mới, giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó Ngày Pháp luật Việt Nam có những ý nghĩa như sau:

Ý nghĩa về ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11

Thứ nhất:Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân. Với ý nghĩa này, các tổ chức, cá nhân đều tập trung nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật. Góp phần đưa các quy định của pháp luật đi sâu vào đời sống, lan tỏa để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

Thứ hai:Xây dựng niềm tin, tình cảm và thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật.Đảm bảo sự công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền và lợi ích cho mỗi cá nhân. Ngày Pháp luật ra đời nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Thứ ba:Đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước. Đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Coi trọng những giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, bồi dưỡng ý thức; gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Thứ tư:Nâng cao hiệu quả cho việc xây dựng, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật. Đáp ứng mọi yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Thiệu Hợp, ngày 31 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI VIẾT BÀI

BÀI TUYÊN TRUYỀN Về Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam

Đăng lúc: 31/10/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 9-11 được chọn là ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử của Pháp luật Việt Nam hiện đại. Ghi nhận vai trò quan trọng của pháp luật trong xây dựng và bảo vệ quyền lợi của công dân, đảm bảo công bằng và thượng tôn pháp luật. Tôn vinh những người đã đóng góp vào việc thiết lập, duy trì hệ thống Pháp luật Việt Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU HỢP Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam


Ngày 9-11 được chọn là ngày Pháp luật nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử của Pháp luật Việt Nam hiện đại. Ghi nhận vai trò quan trọng của pháp luật trong xây dựng và bảo vệ quyền lợi của công dân, đảm bảo công bằng và thượng tôn pháp luật. Tôn vinh những người đã đóng góp vào việc thiết lập, duy trì hệ thống Pháp luật Việt Nam.

Ngày 9 tháng 11 Không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến các thành tựu đã đạt được trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngày 9-11 còn nhấn mạnh vai trò của công dân trong việc tuân thủ, giữ gìn tính chất công bằng của các quy định pháp luật. Đồng thời giúp tăng cường nhận thức về quyền, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng xã hội công bằng, văn minh và tuân thủ pháp luật.

Vì sao 9-11 được lấy là ngày Pháp luật Việt Nam?

Nếu như ngày 10-10 hằng năm được lấy là ngày Luật sư Việt Nam do Sắc lệnh 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành vào ngày 10-10-1945. Thì ngày 9-11 được lấy làm ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây chính là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua tại Quốc hội khóa I (ngày 09/11/1946).

9 -11 hằng năm được lấy làm ngày Pháp luật Việt Nam

Mặc dù đến nay đã có 05 bản Hiến pháp và bản Hiến pháp đang có hiệu lực là Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, ý nghĩa của ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên vẫn luôn được trân trọng. Đây cũng chính là lý do Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quyết định chọn 9-11 là ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 là gì?

Vào Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 được tổ chức hằng năm nhằm tạo bước phát triển mới, giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó Ngày Pháp luật Việt Nam có những ý nghĩa như sau:

Ý nghĩa về ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11

Thứ nhất:Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân. Với ý nghĩa này, các tổ chức, cá nhân đều tập trung nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật. Góp phần đưa các quy định của pháp luật đi sâu vào đời sống, lan tỏa để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

Thứ hai:Xây dựng niềm tin, tình cảm và thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật.Đảm bảo sự công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền và lợi ích cho mỗi cá nhân. Ngày Pháp luật ra đời nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Thứ ba:Đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước. Đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Coi trọng những giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, bồi dưỡng ý thức; gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Thứ tư:Nâng cao hiệu quả cho việc xây dựng, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật. Đáp ứng mọi yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Thiệu Hợp, ngày 31 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI VIẾT BÀI

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT