KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn xã năm 2023

Đăng lúc: 31/10/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Thiệu Hợp về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Để triển khai Ngày pháp luật được tổ chức triển khai có hiệu quả, Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn với các nội dung cơ bản như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU HỢP Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /BC-UBND Thiệu Hợp, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn năm 2023

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Thiệu Hợp về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Để triển khai Ngày pháp luật được tổ chức triển khai có hiệu quả, Chủ tịch UBND ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn với các nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trọng tâm là Luật PBGDPL, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

2. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

3. Việc tổ chức các hoạt động cần thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở.


II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2023 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông; phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản nhà nước trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Khẩu hiệu

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung triển khai

Trong đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, xã Thiệu Hợp triển khai các nội dung sau:

- Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các Hiệp định Thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

- Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn hội.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang hiệu lực thi hành

trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

- Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật.

2. Các hoạt động triển khai

Căn cứ vào tình hình và điều kiện của chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; tập trung vào một số hoạt động trong tháng 10 và tháng 11/2023, cao điểm Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam từ 01/11 đến 9/11/2023

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể xã tập trung cao điểm Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ 01/11-9/11/2023, như sau:

*Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

a. Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật rộng rãi chính sách pháp luật nhân Ngày pháp luật bằng hình thức phù hợp (trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, trực quan, mạng xã hội zalo..)

- Nội dung truyền thông: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 và 11/2023.

b. Thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật ; tổ chức xây dựng, đăng tải các tin, bài viết phổ biến, truyền thông rộng rãi trên Trang Thông tin điện tử về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 và tháng 11/2023.

3. Thời gian thực hiện

Các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2023 được tổ chức thường xuyên trong cả năm, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11/2023, cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ ngày 01/11 đến 9/11/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức pháp- hộ tịch:

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong đó tập trung vào một số hoạt động chính:

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản Luật mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5; tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về quyền con người, quyền tiếp cận thông tin;

- Tổng hợp, báo cáo phòng Tư pháp việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn .

2. Công chức Văn hóa- thông tin: Phối hợp với công chức Tư pháp bám sát nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch này hướng dẫn, tổ chức, triển khai tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin, truyền thôn, đăng tải các thông điệp ngắn về Ngày Pháp luật Việt Nam, mục đích, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tuyên truyền các quy định mà dư luận quan tâm và định hướng; tuyên truyền rộng rãi chính sách pháp luật.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Trên cơ sở Kế hoạch này chỉ đạo các tổ chức thành viên triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

Kế toán- ngân sách xã bố trí kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2023. Chủ tịch UBND yêu cầu các ngành, các thôn tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (để BC);

- HĐ PHPBGDPL (để TH);

- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Phùng Bá Duy

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn xã năm 2023

Đăng lúc: 31/10/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Thiệu Hợp về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Để triển khai Ngày pháp luật được tổ chức triển khai có hiệu quả, Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn với các nội dung cơ bản như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU HỢP Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /BC-UBND Thiệu Hợp, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn năm 2023

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Thiệu Hợp về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Để triển khai Ngày pháp luật được tổ chức triển khai có hiệu quả, Chủ tịch UBND ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn với các nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trọng tâm là Luật PBGDPL, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

2. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

3. Việc tổ chức các hoạt động cần thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở.


II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2023 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông; phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản nhà nước trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Khẩu hiệu

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung triển khai

Trong đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, xã Thiệu Hợp triển khai các nội dung sau:

- Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các Hiệp định Thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

- Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn hội.

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang hiệu lực thi hành

trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

- Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật.

2. Các hoạt động triển khai

Căn cứ vào tình hình và điều kiện của chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; tập trung vào một số hoạt động trong tháng 10 và tháng 11/2023, cao điểm Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam từ 01/11 đến 9/11/2023

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể xã tập trung cao điểm Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ 01/11-9/11/2023, như sau:

*Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

a. Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật rộng rãi chính sách pháp luật nhân Ngày pháp luật bằng hình thức phù hợp (trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, trực quan, mạng xã hội zalo..)

- Nội dung truyền thông: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 và 11/2023.

b. Thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật ; tổ chức xây dựng, đăng tải các tin, bài viết phổ biến, truyền thông rộng rãi trên Trang Thông tin điện tử về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 và tháng 11/2023.

3. Thời gian thực hiện

Các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2023 được tổ chức thường xuyên trong cả năm, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11/2023, cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ ngày 01/11 đến 9/11/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức pháp- hộ tịch:

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong đó tập trung vào một số hoạt động chính:

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản Luật mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5; tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về quyền con người, quyền tiếp cận thông tin;

- Tổng hợp, báo cáo phòng Tư pháp việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn .

2. Công chức Văn hóa- thông tin: Phối hợp với công chức Tư pháp bám sát nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch này hướng dẫn, tổ chức, triển khai tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin, truyền thôn, đăng tải các thông điệp ngắn về Ngày Pháp luật Việt Nam, mục đích, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tuyên truyền các quy định mà dư luận quan tâm và định hướng; tuyên truyền rộng rãi chính sách pháp luật.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Trên cơ sở Kế hoạch này chỉ đạo các tổ chức thành viên triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

Kế toán- ngân sách xã bố trí kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2023. Chủ tịch UBND yêu cầu các ngành, các thôn tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (để BC);

- HĐ PHPBGDPL (để TH);

- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Phùng Bá Duy

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT