Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Đăng lúc: 20/05/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-HĐPH, ngày 18/5/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND huyện Thiệu Hoá, ngày 20/5/2022 UBND xã Thiệu Hợp đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất và kỳ họp thứ hai với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyên truyền đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản Luật, Nghị quyết mới nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Xác định rõ nhiệm vụ của các ngành trong tổ chức triển khai, thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của các ngành trong tuyên truyền các văn bản Luật, Nghị quyết liên quan đến lĩnh lực, nhiệm vụ công tác của mỗi ngành, tổ chức, đoàn thể.

Việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung: Tập trung tuyên truyền Luật, Nghị quyết sau:

1.1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, 2 Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung 9 luật);

1.2. Các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa được thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 37/2021/QH15).

- Một số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV, gồm: Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Nghị quyết 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 46/2022/QH15 về kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung hình thức tuyên truyền Luật, Nghị quyết phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, tuyên truyền lồng ghép vào các hội nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp

Tham mưu giúp UBND xã trong hoạt động tuyên truyền các văn bản Luật; phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung văn bản Luật, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Phòng Tư pháp và UBND huyện về việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Công chức Văn hóa - Thông tin

Phối hợp với Công chức Tư Pháp tham mưu giúp UBND xã trong hoạt động tuyên truyền các văn bản Luật và các Nghị quyết trên Trang thông tin điện tư của xã và trên hệ thống truyền của xã.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các văn bản luật cho đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền cho nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên, thành viên, nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

4. Các ngành trực thuộc UBND

Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo của các ngành cấp huyện theo ngành dọc và điều kiện, thực tiễn trên địa bàn xã tham mưu cho UBND xã ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung và tinh thần của các văn bản Luật chuyên ngành liên quan đến phạm vi quản lý của ngành phụ trách; xác định đối tượng, hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Đăng lúc: 20/05/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-HĐPH, ngày 18/5/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND huyện Thiệu Hoá, ngày 20/5/2022 UBND xã Thiệu Hợp đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất và kỳ họp thứ hai với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyên truyền đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản Luật, Nghị quyết mới nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Xác định rõ nhiệm vụ của các ngành trong tổ chức triển khai, thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của các ngành trong tuyên truyền các văn bản Luật, Nghị quyết liên quan đến lĩnh lực, nhiệm vụ công tác của mỗi ngành, tổ chức, đoàn thể.

Việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung: Tập trung tuyên truyền Luật, Nghị quyết sau:

1.1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, 2 Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung 9 luật);

1.2. Các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa được thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 37/2021/QH15).

- Một số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV, gồm: Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Nghị quyết 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 46/2022/QH15 về kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung hình thức tuyên truyền Luật, Nghị quyết phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, tuyên truyền lồng ghép vào các hội nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp

Tham mưu giúp UBND xã trong hoạt động tuyên truyền các văn bản Luật; phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung văn bản Luật, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Phòng Tư pháp và UBND huyện về việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Công chức Văn hóa - Thông tin

Phối hợp với Công chức Tư Pháp tham mưu giúp UBND xã trong hoạt động tuyên truyền các văn bản Luật và các Nghị quyết trên Trang thông tin điện tư của xã và trên hệ thống truyền của xã.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các văn bản luật cho đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền cho nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên, thành viên, nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

4. Các ngành trực thuộc UBND

Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo của các ngành cấp huyện theo ngành dọc và điều kiện, thực tiễn trên địa bàn xã tham mưu cho UBND xã ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung và tinh thần của các văn bản Luật chuyên ngành liên quan đến phạm vi quản lý của ngành phụ trách; xác định đối tượng, hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT