Thông báo niêm yết

Đăng lúc: 27/12/2023 (GMT+7)
100%

Về việc niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU HỢP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 764 /TB - UBNDThiệu Hợp, ngày 26 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công nhận

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bản tổng hợp

các tiêu chí, chỉ tiêu

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp Thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu như sau:

- Nội dung niêm yết: Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bảng tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu.

- Địa điểm niêm yết: Trụ sở làm việc của UBND xã Thiệu Hợp

- Thời gian niêm yết: Từ ngày 26/12/2023 đến hết ngày 30/12/2023.

Trong thời gian niêm yết, mọi ý kiến phản ánh, thắc mắc, đóng góp dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu gửi công chức Tư pháp- hộ tịch xã để tham mưu UBND xã tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của nhân dân, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Tư pháp Huyện (Để BC); CHỦ TỊCH

- Đài phát thanh xã (Để TB);

- CC Tư pháp- HT xã (Để niêm yết;

- CC VP-TK xã (Đăng tải trang TTĐT xã);

- Lưu: VT, TP.

Phùng Bá Duy

Thông báo niêm yết

Đăng lúc: 27/12/2023 (GMT+7)
100%

Về việc niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU HỢP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 764 /TB - UBNDThiệu Hợp, ngày 26 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công nhận

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bản tổng hợp

các tiêu chí, chỉ tiêu

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp Thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu như sau:

- Nội dung niêm yết: Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bảng tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu.

- Địa điểm niêm yết: Trụ sở làm việc của UBND xã Thiệu Hợp

- Thời gian niêm yết: Từ ngày 26/12/2023 đến hết ngày 30/12/2023.

Trong thời gian niêm yết, mọi ý kiến phản ánh, thắc mắc, đóng góp dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu gửi công chức Tư pháp- hộ tịch xã để tham mưu UBND xã tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của nhân dân, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Tư pháp Huyện (Để BC); CHỦ TỊCH

- Đài phát thanh xã (Để TB);

- CC Tư pháp- HT xã (Để niêm yết;

- CC VP-TK xã (Đăng tải trang TTĐT xã);

- Lưu: VT, TP.

Phùng Bá Duy

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT